REGULAMIN

 

I. Definicje

 

1.     Sprzedawca –  należąca do Grupy DBK spółka wskazana jako sprzedawca w opisie Aukcji (tj. Bene Trucks Sp. z o.o., CTC Sp. z o.o., Remo-Car Sp. z o.o.  lub Eurotrailer Sp. z o.o.)

 

2.     System Aukcyjny – dostępna na stronie internetowej https://gielda.grupadbk.com.com aplikacja umożliwiająca prowadzenie Aukcji oraz składanie ofert przez Oferentów

 

3.     Aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest poprzez System Aukcyjny. Aukcja może być prowadzona jako licytacja lub sprzedaż z wolnej ręki.

 

4.     Przedmiot Aukcji – pojazdy oraz inne rzeczy ruchome, do których Sprzedawca posiada tytuł prawny,  będące przedmiotem Aukcji w Systemie Aukcyjnym.

 

5.     Oferent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, posiadająca aktywne Konto.

 

6.     Lista nierzetelnych Oferentów -  prowadzona przez Sprzedawcę lista oferentów, którzy w istotny sposób naruszyli Regulamin. Oferent wpisany na Listę zostaje trwale wykluczony z udziału w Aukcjach.

 

7.     Konto – prowadzone dla Oferenta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Oferenta oraz informacje o jego działaniach w ramach Aukcji.

 

8.     Login i Hasło – ciąg znaków użyty przez Oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, obydwa warunkujące uczestnictwo w Aukcji. Hasło należy chronić przed dostępem osób trzecich.

 

9.     Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu Aukcyjnego Grupy DBK

 

II. Rejestracja

 

1.     Rejestracja w Systemie Aukcyjnym polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://gielda.grupadbk.com wraz z ustanowieniem Loginu i Hasła.

 

 1. Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

  imię i nazwisko,
  adres zamieszkania,
  nazwa firmy,
  adres firmy,
  NIP, regon
  numer telefonu,
  adres e-mail.

 2. Rejestracja osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, posiadającej zdolność prawną polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

  nazwa firmy,
  adres siedziby,
  NIP, regon
  numer KRS,
  numer telefonu,
  adres e-mail,
  imię i nazwisko osoby upoważnionej do podejmowania wszelkich czynności związanych z Aukcją w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, posiadającej zdolność prawną.

 

2.     Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca prawidłowe wypełnienie formularza oraz zawierająca link aktywacyjny.

 

3.     Aktywacja Konta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego.

 

4.     Aktywacja Konta dokonywana jest przez pracownika Sprzedawcy w terminie 24 godzin (w dni robocze), o czym Oferent zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W razie powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca uprawniony jest do uzależnienia aktywacji Konta od przedstawienia odpowiednich dokumentów i wyjaśnień. Sprzedawca może odmówić aktywacji Konta osobie, której Konto zostało uprzednio zlikwidowane w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu lub wskutek wpisu na Listę Nierzetelnych Oferentów.

 

5.     Po aktywacji Konta rejestrujący otrzymuje status Oferenta. Każdy Oferent posiada tylko jedno Konto, które umożliwia uczestnictwo w Aukcji na zasadach określonych w Regulaminie. Niedopuszczalne jest posiadanie innych Kont, korzystanie z Kont innych Oferentów oraz udostępnianie Konta innym osobom.

 

6.     Oferent zobowiązany jest aktualizować dane określone w ust. 2 i 3 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Sprzedawca może uzależnić dalsze uczestnictwo Oferenta w Systemie Aukcyjnym od potwierdzenia jego danych, w szczególności poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.

 

7.     W Aukcji nie mogą brać udziału osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

 

III. Przedmiot Aukcji

 

1.     Rzeczy będące Przedmiotem Aukcji mogą zostać poddane uprzedniej ocenie rzeczoznawcy, którą Sprzedawca może  zamieścić w Systemie Aukcyjnym. Stan oraz stopień zużycia rzeczy Przedmiotu Aukcji, w szczególności przebieg pojazdów, może ulec nieznacznej zmianie w stosunku do zapisów z oceny dokonanej przez rzeczoznawcę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i sposób wykonania wyceny przez rzeczoznawcę.

 

2.     Oprócz oceny rzeczoznawcy określonej w ust. 2 Sprzedawca w Systemie Aukcyjnym publikuje oznaczenie, opis i/lub zdjęcie/-a poszczególnych Przedmiotów Aukcji, miejsce przechowywania Przedmiotów Aukcji oraz godziny, w których Oferenci mogą zapoznać się z danym Przedmiotem Aukcji, cenę wywoławczą oraz termin rozpoczęcia i termin przewidywanego zakończenia Aukcji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższych informacjach Sprzedawca jest uprawniony do ich skorygowania.

 

3.     Oferent ma prawo zapoznać się w miejscu i w godzinach wskazanych przez Sprzedawcę z rzeczywistym stanem poszczególnych Przedmiotów Aukcji w drodze bezpośredniego oglądu w trakcie trwania Aukcji, nie później jednak niż do jej zakończenia. Ryzyko wynikające z pominięcia bezpośredniego oglądu Przedmiotu Aukcji ponosi Oferent.

 

4.     Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotów Aukcji.

 

5.     Pieczę nad Przedmiotem Aukcji w okresie między udzieleniem przybicia a wydaniem przedmiotu Aukcji należy do Sprzedawcy.

 

IV. Przebieg Aukcji

 

1.     Przedmiot Aukcji może być nabyty przez Oferenta po przeprowadzeniu licytacji lub po stałej cenie w ramach sprzedaży z wolnej ręki. Przedmiot Aukcji nabędzie Oferent, który zaoferował najwyższą cenę, z zastrzeżeniem ust. 10.

 

2.     W stosunku do Aukcji w trybie licytacji Sprzedawca ustala i podaje w Systemie Aukcyjnym cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać dany Przedmiot Aukcji. Postąpienie wynosi kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych) lub jej wielokrotność. W przypadku sprzedaży z wolnej ręki cena nabycia jest równa cenie wywoławczej.

 

3.     Oferenci składają oferty do planowanego czasu zakończenia Aukcji. Złożenie oferty odbywa się poprzez użycie ikony w polu „licytuj” przy przedmiocie Aukcji i wpisanie kwoty oferowanej przez Oferenta lub poprzez użycie ikony w polu „kup teraz” przy Przedmiocie Aukcji, w którym wpisana jest stała cena zakupu. Poprzez złożenie oferty Oferent oświadcza o zamiarze dokonania nabycia Przedmiotu Aukcji w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

4.     Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zweryfikowania opisu i stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, jak również stopnia jego zużycia. Poprzez złożenie oferty Oferent akceptuje bez zastrzeżeń opis i stan techniczny oraz kompletność wyposażenia Przedmiotu Aukcji, jak również potwierdza, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu stanu technicznego i zużycia Przedmiotu Aukcji.

 

5.     Oferta zgłoszona przez Oferenta jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

 

6.     Oferta złożona w trakcie trwania Aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Oferent złożył ofertę korzystniejszą lub skorzystał z opcji sprzedaży z wolnej ręki.

 

7.     Sprzedawca udziela przybicia Oferentowi, który w czasie trwania Aukcji złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę, z zastrzeżeniem ust. 10 lub  skorzystał z opcji sprzedaży z wolnej ręki.

 

8.     Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku Aukcji następuje z chwilą przybicia, o czym Sprzedawca informuje Oferenta w terminie 12 godzin drogą e-mailową wraz z podaniem numeru rachunku bankowego Sprzedawcy, na który ma być dokonana zapłata ceny oraz sposobu odbioru Przedmiotu Aukcji.

 

9.     Zawarcie umowy sprzedaży w ramach sprzedaży z wolnej ręki automatycznie kończy Aukcję, a Sprzedawca udziela przybicia Oferentowi, który złożył taką Ofertę, o czym informuje tego Oferenta w terminie 12 godzin drogą e-mailową wraz z podaniem numeru rachunku bankowego Banku, na który ma być dokonana zapłata ceny, oraz sposobu odbioru Przedmiotu Aukcji.

 

10.  W przypadku niezłożenia w trakcie trwania Aukcji żadnej oferty równej cenie minimalnej, o której mowa w ust. 2, lub wyższej od niej, o której mowa w ust. 2, pozostałe złożone oferty nie są brane pod uwagę i Sprzedawca nie udziela przybicia żadnemu Oferentowi, a Przedmiot Aukcji może być wystawiony na kolejnej Aukcji.

 

11.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie oraz do nieprzyjęcia żadnej ze złożonych ofert, a także do unieważnienia Aukcji na konkretną rzecz bez podania przyczyny, w szczególności Sprzedawca może przerwać lub odwołać Aukcję po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych danych przez Oferenta albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Oferenta.

 

V. Zapłata ceny oraz odbiór przedmiotu Aukcji

 

1.     Oferent, któremu udzielono przybicia, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia na wskazany rachunek bankowy Banku w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od powiadomienia go o przybiciu pocztą elektroniczną i wystawienia przez Sprzedawca faktury pro forma, ewentualnie wskazania w tym terminie finansującego, który nabędzie od Sprzedawcy Przedmiotu Aukcji za cenę nie niższą niż podaną w Ofercie i zawarcia odpowiedniego zamówienia. Prawo własności rzeczy przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny nabycia.

 

2.     Oferent, któremu udzielono przybicia, uchylający się od zapłaty ceny w terminie określonym w ust. 1 podlega wpisowi na Listę nierzetelnych Oferentów. Powyższemu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia do Przedmiotu Aukcji ani przeciwko Sprzedawcy w związku z przeprowadzoną Aukcją. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Oferenta szkody poniesionej w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania z tytułu Aukcji oraz wyliczonych zgodnie z ust. 6 opłat parkingowych  za okres przechowania Przedmiotu Aukcji  niezbędny do jego ponownej sprzedaży. Oferent wpisany na Listę Nierzetelnych Oferentów może zostać wykluczony przez Sprzedawcę z kolejnych Aukcji prowadzonych w Systemie Aukcyjnym, poprzez zawieszenie lub likwidację Konta.

 

3.     W przypadku braku wpływu na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy ceny nabycia w terminie określonym w ust. 1 uznaje się, że umowa nie została zawarta, a Sprzedawca przestaje być związany oświadczeniem o przybiciu i może swobodnie dysponować Przedmiotem Aukcji, w szczególności może skierować Przedmiot Aukcji do zbycia w drodze kolejnej Aukcji.

 

4.     Wystawienie faktury  następuje w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu ceny nabycia na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dane nabywcy do sporządzenia faktury  pobierane są z formularza rejestracyjnego.

 

5.     Nabywca jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu Aukcji w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia go pocztą elektroniczną lub telefonicznie o gotowości wydania Przedmiotu Aukcji wraz z fakturą.

 

6.     Odbiór odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości nabywcy lub osoby upoważnionej do odbioru Przedmiotu Aukcji. Nabywca może udzielić pisemnego upoważnienia do odbioru Przedmiotu Aukcji wraz z fakturą VAT. Upoważnienie, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim, wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wzór upoważnienia znajduje się w Systemie Aukcyjnym w opcji „Pomoc”.

 

7.     Nieodebranie Przedmiotu Aukcji w terminie określonym w ust. 5 powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za każdą rozpoczętą dobę. Do opłat parkingowych doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej zgodnie z przepisami stawce. Bez uiszczenia należnych opłat parkingowych Przedmiot Aukcji nie zostanie wydany.

 

8.     Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Aukcji przechodzi na nabywcę z chwilą wydania Przedmiotu Aukcji.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 

1.     Dane osobowe udostępniane przez Oferentów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

2.     Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prawidłowej realizacji czynności związanych z Aukcją.

 

3.     Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże warunkuje możliwość wzięcia udziału w Aukcji. Oferentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1.     Poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego Oferent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Aukcją.

 

2.     Ceny publikowane w Systemie Aukcyjnym stanowią ceny netto i nie zawierają kosztów odbioru Przedmiotu Aukcji. Oferent, któremu udzielono przybicia, dokonuje odbioru Przedmiotu Aukcji własnym staraniem i na własny koszt.

 

3.     Wszelkie reklamacje dotyczące Aukcji mogą być składane drogą internetową na adres gielda@grupadbk.com lub listownie na adres: Nord Inwest Sp. z o.o., ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn „Reklamacja - Aukcja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

 

4.     Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Systemie Aukcyjnego, w szczególności działania naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy obyczajowe i społeczne. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Oferent dopuszcza się takich działań, Sprzedawca podejmie środki mające na celu usunięcie takich naruszeń, w tym umieści Oferenta na Liście nierzetelnych Oferentów.

 

5.     Umieszczenie Oferenta na Liście nierzetelnych Oferentów oznacza trwały brak możliwości uczestniczenia w Aukcjach Sprzedawcy.

 

6.     Regulamin może zostać zmieniony, z zastrzeżeniem że zmiana nie może naruszać praw nabytych Oferentów w związku z Aukcjami rozpoczętymi przed zmianą. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie gielda.grupadbk.com.